მიწის ნაკვეთზე შესაძლებელია სტატუსის შეცვლა არასასოფლოზე.